Gala Espín

Preinscripció a les escoles bressol: dates i tràmits

Tot el que has de saber per preinscriure el teu fill o filla de cara al curs vinent

11 de març de 2024 a les 07:00h
Gala Espín
per Criar.cat
Compte enrere també per a la preinscripció a les escoles bressol. Si has de preinscriure el teu fill o filla de cara al curs vinent, això és tot el que has de tenir en compte: 

Dates clau de la preinscripció:

Del 8 al 21 de maig de 2024: presentació de sol·licituds

Els ajuntaments que poden establir un calendari propi, en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques, l'han de fer públic abans del 30 d'abril de 2024.

El calendari ha de fer referència al període comprès entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2024.

En el cas de les escoles rurals i les de les zones escolars rurals que ofereixin places d'I1 a I3 poden fer coincidir tot el seu calendari de preinscripció i matrícula amb el calendari d'educació infantil de segon cicle i educació primària.

La sol·licitud i la documentació acreditativa es presenta al centre demanat en primer lloc, dins el termini indicat. No t'oblidis d'indicar el llistat ordenat de centres on t'agradaria obtenir plaça, per si no pots optar a la primera opció.


Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans/es al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).

Adjunta tota la informació fotocopiada que es requereixi. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció el centre et donarà un resguard.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

31 de maig de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 3 al 7 de juny de 2024: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).


Entre el 10 i el 13 de juny de 2024: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.


17 de juny de 2024: llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, llista d'espera

Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 17 al 25 de juny de 2024: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Criteris de prioritat en les sol·licituds:

La puntuació provisional per accedir a una plaça es calcula depenent de diferents criteris. En cas d’empat, l’assignació de la plaça definitiva dependrà del sorteig de desempat.


Criteris prioritaris:

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.

Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

1. Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.

2. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.

3. A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.

4. Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció.

Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris:

Pare, mare o tutors treballant al centre educatiu: 10 punts.
Condició legal de família nombrosa: 10 punts.
Condició legal de família monoparental: 10 punts.
Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.
Situació d’acolliment familiar de l’alumne o alumna: 10 punts.
Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 15 punts.
Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

 Documentació per a la sol·licitud

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. 

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. Si el/la sol·licitant és estranger/a, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger/a d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

  Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombresa vigent.

 Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental/monomarental. Caldrà presentar el títol de família vigent.

 El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. S'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional; l'ordre de protecció vigent; el certificat de víctima de violència de gènere que s'emet des de Serveis Socials o SIAD (Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones); o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Coneix les etapes maduratives de l'infant des del naixement fins a l'adolescència
Imatge il·lustrativa
Martí Artalejo
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Vitolda Klein
per Irene Ramentol
Un recull d'experiments i propostes educatives que us encantaran
Imatge il·lustrativa
per Aina Font Torra i Irene Ramentol
Un recull de botigues de llibres que us encantaran
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat