Gala Espín

Preinscripció a les escoles bressol: dates i tràmits

Tot el que has de saber per preinscriure el teu fill o filla de cara al curs vinent

24 d'abril de 2022 a les 07:30h
Gala Espín
per Criar.cat
Compte enrere per a la preinscripció a les escoles bressol. Si has de preinscriure el teu fill o filla de cara al curs vinent, això és tot el que has de tenir en compte: 

Dates clau de la preinscripció:

Del 8 al 19 de maig de 2023: presentació de sol·licituds​

La sol·licitud de preinscripció d'educació infantil l'has de presentar telemàticament del 8 al 19 de maig i has d'adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui. Els ajuntaments poden establir un calendari propi que hauràs de consultar. 

La sol·licitud i la documentació acreditativa es presenta al centre demanat en primer lloc, dins el termini indicat. No t'oblidis d'indicar el llistat ordenat de centres on t'agradaria obtenir plaça, per si no pots optar a la primera opció.


Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans/es al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).

Adjunta tota la informació fotocopiada que es requereixi. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció el centre et donarà un resguard.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

1 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2023: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).


Del 9 al 13 de juny de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.


15 de juny de 2023: llista ordenada

Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2023: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Criteris de prioritat en les sol·licituds:

La puntuació provisional per accedir a una plaça es calcula depenent de diferents criteris. En cas d’empat, l’assignació de la plaça definitiva dependrà del sorteig de desempat.


Criteris prioritaris:

Tenir germans o germanes escolaritzats/des al centre. 50 punts.
Domicili dins l'àrea d'influència del centre. 30 punts.
Domicili al municipi però fora de de l'àrea d'influència del centre. 10 punts.
Domicili fora del municipi. 0 punts.
Lloc de treball dels progenitors o tutors dins l'àrea d'influència del centre. 20 punts.
Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania o de l'ingrés mínim vital. 15 punts.

Criteris complementaris:

Pare, mare o tutors treballant al centre educatiu: 10 punts.
Condició legal de família nombrosa: 10 punts.
Condició legal de família monoparental: 10 punts.
Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.
Situació d’acolliment familiar de l’alumne o alumna: 10 punts.
Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 15 punts.
Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

 Documentació per a la sol·licitud

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. 

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. Si el/la sol·licitant és estranger/a, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger/a d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

  Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombresa vigent.

 Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental/monomarental. Caldrà presentar el títol de família vigent.

 El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Martí Albesa
per Lluís Girona
El Govern accedeix a la proposta del Consell d'Educació de Catalunya que demanava tenir cinc dies laborables per preparar el retorn a les aules
Imatge il·lustrativa
Guillaume de Germain
per Alba Castellvi Miquel/Irene Ramentol
Claus perquè els infants es posin reptes, amb una mirada inclusiva
Imatge il·lustrativa
Ksenia Makagonov
Hi ha aprenentatges que superen els riscs des del punt de vista neurocientífic
Imatge il·lustrativa
Departament d'Educació
per Irene Ramentol
Propostes pedagògiques per Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat