STIL

Què es necessita per fer la preinscripció escolar?

Tota la documentació que et cal per reservar plaça

per Criar.cat
STIL
Per fer la sol·licitud de preinscripció escolar cal presentar  documentació per acreditar la identitat de les famílies i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places.

Aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Per tant, cal escanejar o fotografiar els documents i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció per tal de poder-los adjuntar.


A continuació, tota la documentació detallada pel Departament d'Educació que caldrà acreditar a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció: 


 Documentació identificativa:

1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Quan l'alumne/a estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2. DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a

Si l'alumne/a és estranger necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d’origen.


 Documentació acreditativa:

Per justificar que té germans o germanes escolaritzats en el mateix centre, o bé que la mare, pare o tutor legal hi treballen, no cal presentar cap document.

- Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En rebre la sol·licitud de preinscripció el centre consulta les dades del padró per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne/a, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne/a viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

- Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.


- Per justificar la renda garantida de ciutadania. Cal aportar documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

- Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne/a, del pare o la mare o d'algun germà o germana. Si no es pot validar interadministrativament o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.

- Per acreditar que l'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.


T'ha agradat aquest contingut?
 
 
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Riho Kroll
Roger Aranda Rovira
Us passa? El psicòleg Roger Aranda ens explica què fer
Imatge il·lustrativa
Andrea Gabarró
Si tens el triangle Pikler i no saps ni qui és Pikler llegeix això
Imatge il·lustrativa
Marta Segrelles
La psicòloga Marta Segrelles ens en parla
Imatge il·lustrativa
Gala Espín
Paola Roig
La psicòloga Paola Roig ens parla de l'exigència que carreguem les mares i els pares en la criança
Logotip de Criar.cat

Responsable editorial: Alba Carreres
Director de negoci: Jordi Font
Director de nous formats: José M. Gutiérrez
Responsable de publicitat: Nadina Urgell

Editorial: Emercat Osona SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres