iStock

Consultori | Responem els teus dubtes sobre la preinscripció escolar

I si no entro en cap de les opcions que he demanat? Puc modificar la sol·licitud de preinscripció un cop enviada?

14 de març de 2024 a les 07:00h
iStock
per Criar.cat
Hem rebut moltes preguntes al consultori sobre preinscripció escolar. Què passa si no obtinc plaça a cap dels centres que he demanat? Qui té prioritat en cas d'empat en puntuació? Puc modificar la sol·licitud? 

A Criar.cat hem recollit els vostres dubtes i els hem respost amb l'ajuda del Departament d'Educació. Aquí els teniu ordenats per temàtica: 


  1. Sobre la puntuació
  2. Sobre la sol·licitud de preinscripció
  3. Sobre l'assignació de places
  4. Sobre els canvis d'escola


1. Sobre la puntuació: 


 Si visc i treballo en la mateixa zona educativa de l'escola que vull apuntar el meu fill o filla, acumularia els punts? 

No, en el cas del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Aquests criteris són excloents entre si i, per tant, has de triar el que et dona més puntuació. Si, per exemple, una família opta per triar una escola que té dins de la seva zona educativa la ubicació de la feina de la mare, per exemple, se li assignaran 20 punts. Si es dona el cas que, a més, el domicili familiar està dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa, no se'ls sumaran 10 punts addicionals.

 Els germans sumen punts o ja no?

Si un alumne o una alumna sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, excepte en els ensenyaments d'educació infantil (0-3 anys), se li ha de comptar 50 punts per tenir germans o germanes al centre.

 Posem el cas que en primera opció es posa un centre en el que tenim els punts de lloc de treball del pare (20 punts) i en segon lloc posem el centre en el que tenim els 30 punts de proximitat de residència. Si no obtenim plaça en la primera opció, en la segona opció continuem mantenint els 30 punts?

Cal tenir en compte que la puntuació obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions; per tant en el cas de l’exemple, els punts per proximitat seran 20 per a totes les peticions.

Estar a l'atur i cobrar una prestació per desocupació et dona algun punt extra per entrar a una escola pública? No cobrem renda garantida.

No. No s’inclou aquesta situació en els criteris de barem.
 
 Quina diferència de punts hi ha entre els centres adscrits a les escoles i els no adscrits, però dins de la mateixa zona escolar i de proximitat?

L’adscripció és un criteri específic que dona prioritat en l’admissió, però no puntuació. Són preferents les peticions a un centre i ensenyament que tenen relació d’adscripció amb el centre d’ensenyament de referència. Les sol·licituds es diferencien entre sol·licituds preferents i no preferents i dintre de cada grup, s’ordenen per puntuació obtinguda de criteris.

 Segons els criteris de puntuació, entenc que jo podria posar qualsevol escola fora de la meva zona a segona, tercera opció etc i seguiria amb la mateixa puntuació? Ja que en segona opció preval el numero de desempat/sorteig? 

Efectivament, la puntuació de prioritat obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions. Per fer l’assignació, independentment de quin sigui el nombre de petició, sempre té en compte la puntuació obtinguda i el número de desempat.

Estic separada amb custòdia compartida i els meus fills estan empadronats en una població diferent a la de l'escola on els volem preinscriure. Hi ha alguna manera d'obtenir puntuació per proximitat a residència sense haver de canviar el padró dels menors?

L’empadronament és l'acte de registrar-se al municipi de residència habitual. La puntuació per proximitat s’obté en funció de si el domicili habitual es troba en la zona educativa del centre. El document que acredita la residència habitual és el padró, motiu pel qual s’utilitza només aquest document per comprovar la puntuació. 

Ens acabem d'empadronar al municipi. Tindrem els punts necessaris per entrar a l'escola que volem?

Per obtenir els punts de la proximitat del domicili cal acreditar la residència habitual abans que finalitzi el termini establert per a la reclamació de la puntuació provisional.

Els punts només comptabilitzen per a la primera opció?

La puntuació obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.

Fills de mestres tenen mes punts per entrar a l’escola on treballen els pares?

Aquest és un criteri complementari que serveix per desempatar. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.


2. Sobre la sol·licitud de preinscripció:


Han posat data per la preinscripció a les llars d'infants?

Sí. Ja s'han fet públiques les dates de la preinscripció a escoles bressol. Podeu consultar-les aquí: 
 


Com que la competència de l’admissió a les escoles bressol és municipal es convenient revisar la informació en la web de l’ajuntament o de l’OME per confirmar el període de presentació de sol·licituds.

A les preinscripcions se sol·liciten tant les públiques com les concertades?

El servei d'educació de Catalunya està format per 3.860 centres educatius. A la preinscripció escolar pots sol·licitar plaça tant a escoles públiques com concertades. 

Hi ha algun enllaç on es pugui consultar l'històric de preinscripcions per escola per veure quantes persones han aplicat en anys anteriors?

No existeix un històric de dades de preinscripció d’accés públic on hi hagi el detall de sol·licituds presentades en cada centre en els processos de preinscripció. Les famílies poden adreçar-se al centres educatius per demanar aquesta informació tot i que per normativa no és una informació que els centres estiguin obligats a facilitar.

Cal presentar algun document d'empadronament per verificar la vivenda de l'alumne/a?

En enviar la sol·licitud de preinscripció es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

He d'avisar al centre on ara hi ha l'infant si vull preinscriure'l a un altre?

No és necessari avisar al centre educatiu actual, si la vostra continuïtat en el centre depèn del resultat de la preinscripció. Tanmateix, és convenient informar-ho tan aviat s’hagi pres la decisió de fer el canvi de centre per tal que la plaça escolar que queda vacant pugui oferir-se al procés de preinscripció.

És possible modificar la meva preinscripció un cop enviada?

Una vegada formulada la sol·licitud, la pots modificar sempre dins del període de presentació de sol·licitud per canviar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. [Consulta els terminis aquí].

Modificades les dades, obtens un nou resguard. En aquest cas les dades que es validen són les de la darrera modificació.
 
És obligatori introduir les 10 escoles al llistat de la preinscripció? 

En la sol·licitud de preinscripció s'habilita un apartat per indicar els centres i ensenyaments en els quals se sol·licita plaça, amb un màxim de 10 peticions. No és obligatori però el Departament d'Educació recomana que n'especifiquis el major nombre possible, per ordre de preferència.

Ens traslladarem al pis nou al abril, per lo que encara no estem empadronats a la zona escolar de l’escola que volem. Podem inscriure’l a l’escola que tindrem al costat de casa, tot i no estar encara empadronats?

Es pot fer la preinscripció a un centre sense estar empadronats en la zona de proximitat. La qüestió és que no s’obtindran els punts del criteri de prioritat per proximitat ja que encara no s’hi està residint. Tot i això, podria ser que encara que no s’obtinguessin punts hi haguessin places vacants suficients per poder atendre totes les sol·licituds presentades

Quina documentació es necessita per acreditar violència de gènere?

S'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional; l'ordre de protecció vigent; el certificat de víctima de violència de gènere que s'emet des de Serveis Socials o SIAD (Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones); o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.


3. Sobre l'assignació de places:


Dos infants, un amb plaça NEE. Si un d'ells entra a una escola (infantil 5, no NEE) però no l'altre, hi ha possibilitat d'augmentar ràtio en casos de NEE? (Ràtios antigues, primària)

La reserva de places per a alumnes NEE es pot modificar, en funció del nombre d’alumnes amb necessitat educativa que s’hagi detectat. Correspon a la direcció dels Serveis Territorials del municipi determinar-ho.

On estem empadronats només hi ha una escola pública i cap de privada/concertada. Volem una escola concertada però preinscriurem amb 0 punts perquè és a la ciutat del costat. Tenim dret a que entri en una privada/concertada si en el nostre poble només s'oferten places en una escola pública tot i tenir 0 punts?

Per als ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació garanteix una plaça escolar del Servei d’Escolarització de Catalunya, en el municipi de residència habitual, sense tenir en compte la titularitat dels centres que imparteixen els ensenyaments.

Què passa si no tens plaça a cap de les escoles que has posat al llistat?

En alguns casos pot passar que s'hagin esgotat totes les opcions dels centres demanats en la preinscripció sense haver-ne obtingut cap plaça. Aleshores hi ha previst un mecanisme, la denominada assignació d'ofici, per evitar que cap infant o jove pugui quedar sense escolaritzar quan inicia una etapa educativa, com és el cas de P3 o primer d'ESO. 

Aquestes famílies rebran una comunicació i tindran un nou període per afegir peticions a la seva sol·licitud. Aquesta opció queda limitada únicament a les sol·licituds que han demanat plaça a P3 o a 1r d'ESO, o que han demanat expressament una assignació d'ofici en la sol·licitud, i que no han obtingut cap plaça en cap de les seves peticions originals.

En la comunicació que reben les famílies, se'ls demana que facin una ampliació de sol·licitud, en què han d'indicar fins a 5 noves escoles o instituts. Cal tenir en compte, però, que en aquesta fase d'ampliació de peticions, només es poden triar les escoles o instituts on hagin quedat places vacants després de fer la primera fase d'assignació. Aquesta informació es pot trobar a través d'un cercador accessible des del formulari d'ampliació.

Aquestes peticions ampliades s'ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procés d'assignació inicial, és a dir, basant-se en el barem i el número de desempat ja obtinguts en primera instància. Així, l'assignació de places disponibles es farà per rigorós ordre entre les sol·licituds d'aquesta fase.

En cas que no obtinguis una plaça en els centres demanats en l'ampliació, llavors es farà una assignació d'ofici. La comissió de garanties d'admissió corresponent oferirà en darrera instància una plaça en un centre on hagin quedat vacants dins el municipi de residència de l'alumne/a.

I en cas d'empat, a qui es dona prioritat?

Les sol·licituds s'ordenen segons les puntuacions dels criteris generals [consulta-les aquí]. Les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran plaça. En cas d'empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari, en primer lloc, per exemple si tens puntuació per ser família monoparental o nombrosa o tenir el pare o mare treballant al centre i, després, del número de desempat.

La Generalitat assigna a cada sol·licitud pendent d'assignació un número aleatori. A continuació, fa un sorteig per obtenir el número de tall. A partir d'aquesta xifra, s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Si, per exemple, una família té com a número de desempat el 2 i una altra el 30.000 i estan empatades en puntuació, l'ordre es regirà pel número de tall. Imaginem que en el sorteig es fixa que és el 15.000. Doncs tindrà prioritat la família amb el número de desempat de 30.000 per davant de la que té el número 2.

Què passa si no entrem a cap de les opcions que hem posat? Quin és el criteri per assignar una plaça?

Per als ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació garanteix una plaça escolar als centres del Servei d’Educació de Catalunya, dins del mateix municipi de residència, aquesta oferta inclou tant centres educatius públics com centres educatius privats amb l’ensenyament concertat. 
 
Si no entres a cap de les opcions prioritzades a la força t'assignen una d’ofici?

Quan fas la sol·licitud telemàtica, si la fas per al primer curs d'educació infantil (I3) o per a primer d'ESO, per defecte, el sistema interpreta que la sol·licitud ha de ser considerada d'ofici i així apareixerà consignat en el resguard de la teva sol·licitud, encara que no l'hagis marcat explícitament.

Amb això, l'administració es compromet a garantir que tothom qui fa una sol·licitud en aquests nivells, al final del procés, tindrà dret a una plaça del servei d'educació de Catalunya si no ha pogut accedir a cap de les opcions triades, primer en la sol·licitud o després en l'ampliació de la sol·licitud.

Això no suposa, en cap cas, una minva dels drets –totes les sol·licituds del nivell tenen aquesta consideració– ni limita la possibilitat de participar en l'ampliació de la sol·licitud.
 
El meu fill o filla es pot quedar sense plaça?

No, tots els infants tenen dret a l'educació i tots tindran una plaça escolar.

Per proximitat ens toca l'escola que volem, però des de l'escola ens diuen que no accepten alumnes nous a I4, tot i que és una escola internivell (I3, I4 i I5 van junts). És possible aconseguir plaça igualment?

Si aquesta és l’escola del municipi de residència habitual, caldrà demanar-la a la preinscripció per obtenir-hi una plaça.

Què passa si no obtenim plaça a les dues úniques escoles públiques del poble?

Per als ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació garanteix una plaça escolar del Servei d’Escolarització de Catalunya, en el municipi de residència o en el municipi on hi ha l’escola de referència en el cas que no hi hagi centre en el municipi.

Al meu poble hi ha un centre públic i un concertat. Al públic possiblement serem 21 o 22, té molta demanda. Al concertat quedaran places buides. Què passa? S'obliga a anar al concertat? Podria ampliar-se la ràtio? 

Per als ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació garanteix una plaça escolar als centres del Servei d’Educació de Catalunya, en el municipi de residència. Aquesta oferta inclou tant centres educatius públics com centres educatius privats amb l’ensenyament concertat.
 
El Departament d’Educació sempre intenta assignar al centre educatiu que es sol·licita en primer lloc, però si no és possible, s’assigna a les places vacants del mateix municipi, independentment de la titularitat del centre.
 
La decisió sobre possibles increments de ràtio en un centre és competència de la Direcció dels Serveis Territorials i té en compte tant les necessitats d’escolarització com l’oferta de places vacants del municipi de què es tracti.

Si no obté plaça a un públic i he apuntat també un concertat i tampoc té plaça. M'han dit que t'assignen un altre concertat. És així? Es té en compte la confessionalitat? Perquè si poso un concert laic i no hi ha plaça, no vull que m'assignin un concertat religiós.

El Departament d’Educació garanteix una plaça escolar als centres del Servei d’Educació de Catalunya, el més proper al vostre domicili possible i sempre dins del municipi on residiu. Aquesta oferta inclou tant centres educatius públics com centres educatius privats amb l’ensenyament concertat. Per a l’assignació no es té en compte la confessionalitat, sinó les places vacants en el municipi de residència i les places a priori sol·licitades.

A la meva població hi ha tres escoles públiques i una concertada. Si només poso una opció d’escola pública (perquè és la que m’agrada) tinc més probabilitats que no em redirigeixin a una altra escola?

No. El Departament d’Educació assigna les places en funció de les puntuacions obtingudes. Si només es demana un centre i no hi ha vacants en aquest centre, s’intentarà assignar al centre més pròxim possible on hi hagi vacants.

Si d'entre les opcions poses escoles públiques i concertades, el criteri de prioritat es purament l'ordre d'aquestes? O en cas de posar, per exemple, una concertada de segona opció se t'assignaria aquesta opció ja que es pressuposa que "t'ho pots permetre"?

El Departament d’Educació sempre intentarà assignar el centre educatiu respectant l’ordre de prioritats indicat a la sol·licitud de preinscripció, independentment que el centre sigui públic o concertat

M'agrada una escola i no tinc els 30p (tinc 15). La poso com a 1era opció?

La decisió sobre l’ordre de petició en què es detallen els centres depèn de molts factors: de l’oferta de places, de la puntuació dels criteris prioritaris i també complementaris i de la preinscripció esperada. Convé adreçar-se a l’oficina municipal d’escolarització per informar-se sobre aquestes qüestions abans d’ordenar els centres a relacionar en la sol·licitud.

Entenc la puntuació per punts, però no acabo d'entendre les prioritats que posem. És a dir, si posem tres escoles, per exemple, estarem en la llista "inicial" de les tres escoles, després obtindrem en cadascuna la puntuació i el número en cas que hi hagi empat, però a partir d'aquí, què passa amb les preferències? Si no obtinc la primera opció, passen per davant les families que tenien com a primera opció la meva segona? O l'important és els punts i el sorteig?

En els ensenyaments obligatoris l’assignació de places es realitza per ordre de petició. En primer lloc s’assignaran les sol·licituds que han demanat el centre en primera petició i a continuació, les que l’han demanat en segona i següents peticions. Per fer l’assignació, es tenen en compte les puntuacions obtingudes i el número de desempat. Una sol·licitud que demana un centre en primera petició, sempre s’assignarà abans que una sol·licitud que demana el mateix centre en segona petició, independent de la puntuació que cada sol·licitud hagi obtingut.

En la preinscripció a I3, Si no entro en primera opció, puc quedar en llista d'espera d'aquesta escola? Com ho he de sol.licitar? I en les següents escoles de la llista, si tampoc hi he entrat?

Sí. Una sol·licitud de preinscripció als ensenyaments obligatoris queda automàticament a la llista d'espera de tots els centres que s’han demanat, abans del que finalment s’ha assignat, sense que calgui fer cap tipus de sol·licitud especial.


4. Sobre els canvis d'escola: 

No m'agrada l'escola assignada

Si no us agrada l’escola assignada d’ofici podeu dirigir-vos a la comissió de garanties d’admissió, amb seu a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o als serveis territorials, si no existeix OME al municipi, per demanar un canvi d’assignació a una altra escola on hi hagi vacants. Sapigueu també que estareu en llista d’espera de les escoles demanades en la sol·licitud  i podríeu obtenir plaça, dependent de la vostra posició en la llista d’espera, si sorgeixin vacants abans de l’inici de curs.

 Si vull canviar el meu fill de centre, com ho he de fer?

Durant el període de preinscripció escolar, pots optar a un canvi de centre per al curs vinent. Pots consultar l'oferta educativa als centres i també a l'apartat d'informació per a la "Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria" de la Generalitat.  

 El meu fill ja està escolaritzat, però si fem la preinscripció en un altre centre perquè volem un canvi, perdrem la plaça d'ara? El centre on som, ho sabrà d'alguna manera que hem fet preinscripció en un altre centre? 

El fet de participar en el procés de preinscripció per canviar de centre educatiu no comporta la pèrdua de plaça escolar al centre on s’està escolaritzat, sempre que no es sol·liciti expressament la baixa en el centre educatiu actual.
 
Un cop finalitzat el procés de preinscripció, si s’obté assignació de plaça caldrà decidir si formalitzar la matricula al nou centre educatiu i sol·licitar la baixa en el centre actual o continuar al centre on estava escolaritzat.
 
El centre on actualment s’està escolaritzat no tindrà coneixement de la vostra participació en el procés de preinscripció.Amb el suport de

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Txus Garcia
Masies, cases i apartaments ideals per un cap de setmana o les vacances escolars, de la mà de Benvinguts a Pagès
Imatge il·lustrativa
Ajuntament Deltebre
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Daiga Ellaby
per Irene Ramentol
Com fer el trànsit al son respectant les característiques de cada infant
Imatge il·lustrativa
Allan Mas
Els infants i adolescents que fan activitat física a la tarda cal que facin un berenar lleuger i amb hidrats de carboni d'absorció lenta
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat